Ankieta:
Pytanie 1


Pytanie 2


Pytanie 3
.: Wyślij :.

 
Projekt LIFE+

Park Narodowy "Ujście Warty" utworzony został 01-07-2001 r. i jak wszystkie Parki Narodowe w Polsce jest jednostką budżetową. Park zajmuje obecnie obszar 8 074 ha, który podzielony jest przez rzekę Wartę na dwie części - północną zwaną Polderem Północnym i południową. Monitoring przyrodniczy prowadzony był w części południowej obecnego Parku od lat `70-tych ubiegłego stulecia, czyli od momentu powstania Rezerwatu Przyrody Słońsk. Podczas tworzenia Parku obszar Rezerwatu wynoszący 4 244 ha był terenem już dość dobrze poznanym pod względem przyrodniczym. Dodatkowo część nowej załogi Parku rekrutowała się z byłego Rezerwatu, stąd też ten ciężki szczególnie pod względem hydrologicznym teren (roczne wahania poziomu wody dochodzą do 4 m) od początku istnienia Parku zarządzany był w sposób umiejętny. Zarazem znane były problemy, które wymagały jak najszybszego rozwiązania, a jednym z tych najważniejszych był problem sukcesji wtórnej. Zjawisko to w zastraszającym tempie obejmowało coraz większe połacie Parku. Zarastanie powierzchni Parku wierzbą spowodowało znaczne wycofanie się z tych terenów gatunków ptaków potrzebujących otwartych obszarów do celów lęgowych oraz żerowiskowych. Jako przykład można podać tu rycyka, brodźca krwawodziobego czy też rybitwę.białoczelną, rybitwę rzeczną , u których liczebność par przystępujących na tym obszarze do lęgów z roku na rok malała. Z powodu utraty terenów żerowiskowych zmalała także liczba zatrzymujących się tu na przelotach ptaków siewkowych.

W latach ubiegłych z problemem sukcesji starano się walczyć na różne sposoby: od prób usuwania wierzby przez pracowników Parku do wynajęcia profesjonalnej firmy zajmującej się wycinką drzew; warto tu nadmienić iż te ostatnie prace finansowane były ze środków NFOŚiGW. Niestety wszystkie te działania nie przyniosły oczekiwanych efektów głównie z powodu zbyt małej ilości siły ludzkiej zaangażowanej w usuwanie zarośli wierzbowych, jak również z powodu niekompletnego usunięcia wierzby, a co za tym idzie jej szybką regenerację.

Obecnie w Parku prowadzone są również inne działania związane z utrzymaniem jak najbardziej optymalnych siedlisk wymaganych przez wiele gatunków ptaków. Opierając się na wieloletnich obserwacjach określono warunki najbardziej korzystne dla ptaków oraz czynności, które muszą być podjęte, aby takowe uzyskać. Zakupienie dwóch ciągników wraz z akcesoriami oraz zatrudnienie obsługi pozwoliło na coroczne wykaszanie łąk, a tym samym na utrzymanie ich wolnymi od wierzby, a co za tym idzie na zachowanie idealnych warunków lęgowych dla ptaków takich jak rycyk czy derkacz. Również nie bez znaczenia jest tu praca wykonywana przez miejscowych rolników, którzy wypasając swoje bydło oraz konie na wyznaczonych kwaterach w obszarze Parku przyczyniają się do utrzymywania siedlisk, a tym samym do ochrony przyrody. Wypas bydła jest na tym terenie bardzo ważnym czynnikiem hamującym porastanie wierzbą, stąd też planowany projekt związany będzie również z wypasem, który miałby na celu powstrzymanie rozwoju nowych siewek wierzby.

ZADANIE A1 Zebranie danych zerowych
Działanie to obejmuje czynności, których wykonanie konieczne jest do uzyskania rzetelnych wyników w dalszej części projektu.
Dane dotyczące powierzchni zbierane są na bieżąco w ramach prowadzonego w Parku monitoringu. Przed przystąpieniem do projektu niezbędnym jednak jest uzupełnienie tych danych o dodatkowe informacje dotyczące szczegółowo projektu. Ważnym jest, aby przed przystąpieniem do zadań przewidzianych w projekcie posiadać kompletną wiedzę na temat terenu objętego działaniami. Zebrane dane musza być kompleksowe i obejmować zagadnienia dotyczące zarówno awifauny, jak i botaniki.

ZADANIE A2 Zakup lunet ornitologicznych
Głównym założeniem projektu jest ochrona rzadkich gatunków ptaków wykorzystujących otwarte przestrzenie w celach lęgowych, żerowiskowych oraz jako miejsce odpoczynku podczas migracji. Zakup lunet ornitolgicznych odbył się na początku projektu, a lunety wykorzystywane będą przez cały okres jego trwania, a także po jego zakończeniu. Tej wysokiej klasy sprzęt optyczny ma szerokie zastosowanie w terenie, a dzięki odpowiedniemu użytkowaniu oraz konserwacji korzystać z niego można latami. Zakup lunety ornitologicznej służyć będzie w celu monitorowania ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków kluczowych dla tego projektu.

ZADANIE A3 Zakup cyfrowych map topograficznych Parku Narodowego "Ujście Warty"
Podczas wykonywania prac związanych z projektem wykorzystywane będą urządzenia przenośne wymagające odpowiedniego oprogramowania oraz podkładów. W projekcie przewiduje się zakupienie cyfrowych map topograficznych - w sumie 16 arkuszy. Mapy te nabyte zostały na początku trwania projektu i stanowić będą niezbędny element, za pomocą którego osoba zarządzająca projektem oraz zatrudnieni eksperci określać będą kierunek prac i ich zasięg. Znacznie wzrośnie też dokładność czynionych pomiarów, jak i określania miejsc prac. Eksperci wyznaczeni do projektu posiadają wieloletnią, kompletną wiedzę na temat terenu, na którym planowane są prace usuwania wierzby, dlatego też wyposażenie ich w cyfrowe mapy topograficzne spowoduje jedynie zwiększenie dokładności prowadzonych działań. Mapy te niezbędne są również do nanoszenia i raportowania postępu prac. Ułatwią one też znacznie analizę pozyskanych danych oraz ograniczą ilość zużytego w celach projektu papieru.

ZADANIE C1 Usunięcie zarośli wierzbowych z powierzchniach objętych projektem.
Zarośla wierzbowe, które mają zostać usunięte w ramach projektu, to w różnym stopniu wykształcone wikliny nadrzeczne Salicetum triandro-viminalis. Zarośla te osiągają wysokość od 10 do 15 metrów. Najstarsze płaty rozwijają się już od 15 lat. Są to fitocenozy ubogie florystycznie, tworzące zwartą formację krzewiastą.
Zbiorowisko Salicetum triandro-viminalis jest stadium sukcesji w kierunku łęgu wierzbowego Salicetum albo-fragilis - siedliska priorytetowego z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (kod*91E0-1 łęg wierzbowy). Łęgi te rozwijają się głównie wzdłuż lewego brzegu rzeki Warty, a część z nich objęta jest ochroną ścisłą. Siedlisko to jako priorytetowe nie jest objęte tym projektem. Głównym celem ochrony PN „UW" jest ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków wodnych i błotnych oraz ich siedlisk. Siedliskami tymi są przede wszystkim użytkowane ekstensywnie pastwiska zarejestrowane w ewidencji gruntów jako łąki V klasy. Dla ich zachowania należy prowadzić aktywną ochronę, między innymi poprzez wypas, który powstrzymuje sukcesję wtórną. Obszary wyznaczone w projekcie poddane będą zabiegowi odkrzaczania, czyli usunięcia zarośli wierzbowych. Zabieg ten przeprowadzony zostanie kilkuetapowo. Na początku za pomocą specjalistycznej maszyny (lub też w razie poprawek czy też miejsc szczególnie trudnych, za pomocą pilarek) wycięte zostaną zakrzaczenia wierzbowe porastające powierzchnię. Następnie również za pomocą maszyny usunięte zostaną karpy oraz w miarę możliwości korzenie wierzby. Zabieg ten powinien zapobiec ponownemu odrostowi wierzby, a tym samym uczynić działanie bardziej trwałym niż w przypadku jedynie wycięcia wierzby. Cała pozyskana biomasa ząbkowana zostanie na miejscu projektu, a następnie wywieziona poza obszar Parku.
Bardzo ważnym elementem projektu jest działanie dotyczące całkowitego usunięcia wierzby z obszaru roboczego. Wierzba jako gatunek bardzo łatwo i szybko odrastający i regenerujący się jest wyjątkowo trudna do wyrugowania. Stąd też jedynym działaniem, jakie przynosi wymierne efekty jest całkowite usunięcie rośliny, czyli wraz z korzeniami. Działania takie przeprowadzane już były z powodzeniem w Holandii czy Wielkiej Brytanii, gdzie spotkano się z podobnym problemem i już od kilkunastu lat wypróbowywane są różnego rodzaju metody zdążające do radzenia sobie z gatunkami roślin drzewiastych szczególnie trudnymi do usunięcia. Przy czym samo wycięcie wierzby, a pozostawienie karp i korzeni zawsze skutkuje szybkim odrośnięciem rośliny, nawet przy zastosowaniu działań utrudniających odrost wierzby, jak np. wypas bydła zgryzającego odrastającą wierzbę.
Prace nad usunięciem zarośli wierzbowych rozpoczną się jesienią 2011 roku i trwać będą do momentu uzyskania pożądanego efektu, czyli praktycznie przez cały czas trwania projektu. Tak długie rozciągnięcie prac w czasie spowodowane jest niedostępnością terenu oraz nieprzewidywalnymi warunkami hydrologicznymi. Każdego roku prace trwać będą od jesieni do wiosny. Terminy te podyktowane są dwoma głównymi czynnikami:
1. Wiosenne odbywanie lęgów przez ptaki na obszarze objętym projektem oraz w jego bezpośredniej okolicy, a tym samym niedostępność terenu do prac
2. Zdecydowanie łatwiejszy akces do terenu działań w tych porach roku
3. Stwierdzono również, po przeprowadzonych konsultacjach z firmą zajmującą się podobną działalnością związaną z usuwaniem zadrzewień i zakrzaczeń, że czas ujęty w harmonogramie wystarczy na wykonanie powyższego zadania.

Teren działania podzielono na dwie powierzchnie o wielkości około 100 ha każda. Działania podzielono na poszczególne etapy, na które składają się: wycinka wierzby, zrywka dewna, karczowanie karp, zrębkowanie drewna, rozdrabnianie pni i karp.

Oczekiwanym efektem ekologicznym będzie prawie 200 ha otwartych terenów przywróconych do właściwego stanu ochrony. Zaplanowane zabiegi odkrzaczania oraz wykaszania poprawią strukturę i funkcję cennych przyrodniczo ekosystemów półnaturalnych, których istnienie warunkowane jest stałym, ekstensywnym użytkowaniem rolniczym. Stworzenie otwartych, trudnodostępnych powierzchni powinno skutkować wzrostem liczebności gniazdujących w tym regionie ptaków wodnych i błotnych. Zaniechanie czynności spowoduje utratę otwartych przestrzeni, a także gatunkowe zubożenie siedlisk. Obecnie zachodzące zmiany sukcesyjne w ekosystemach łąkowych za 10-20 lat spowodują całkowity zanik gatunków łąkowych na rzecz gatunków leśnych. Wówczas zaplanowanie działań zmierzających do przywrócenia zbiorowisk łąkowych będzie bardziej pracochłonne, kosztowne a zatem trudniejsze. Długofalowe zmiany w zbiorowiskach będą skutkowały przekształceniami faunistycznymi tego terenu, dotyczącymi w szczególności świata ptaków. Bezpośrednim efektem odkrzaczania, a tym samym odtworzenia otwartych przestrzeni powinna być zwiększająca się populacja ptaków wymagających tego typu biotopu do celów lęgowych lub żerowiskowych. Usunięcie zakrzaczeń z miejsc będących w przeszłości terenem otwartym, na którym występowały gatunki ptaków związane z łąkami, spowoduje odtworzenie odpowiedniego siedliska dla tych gatunków. Stąd też wysoce prawdopodobnym jest, iż gatunki ptaków zasiedlające w przeszłości ten teren ponownie go zasiedlą. Spowoduje to wzrost liczebności poszczególnych gatunków ptaków, z których niektóre są w chwili obecnej nieliczne (np. derkacz, wodniczka).

ZADANIE C2 Zakup odbiorników GPS
Urządzenia GPS zostały zakupione przed podjęciem działań związanych z procesem odkrzaczania. Jest to o tyle ważne, iż bez zebrania danych zerowych z wykorzystaniem do tego celu w/w urządzeń nie będzie można stwierdzić, na jakim obszarze zostały wykonane poszczególne etapy projektu. Urządzenia są wykorzystywane przez pracowników wykonujących monitoring również po zakończeniu trwania projektu. Zarówno podczas wykonywania prac związanych z projektem, jak i już po jego zakończeniu niezbędnym będzie wykorzystanie najnowszych technik związanych z cyfrowym pomiarem i odwzorowaniem terenu. W tym celu zakupiono odbiorniki GPS wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Używane są przez pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu działań związanych z projektem

ZADANIE C3 Zakup palmtopów
Palmtopy zostały zakupione również przed podjęciem kluczowych działań związanych z usuwaniem zakrzaczeń. W urządzenia te wyposażeni zostali pracownicy pracujący w terenie i z ich wykorzystaniem zbierać będą dane w formie elektronicznej. W konsekwencji pozwoliło to na zgromadzenie znacznej ilości danych i ich szybką analizę nawet w terenie.
Palmtopy w połączeniu z urządzeniami GPS pozwalają na wprowadzanie danych już w terenie i ich ewentualne analizowanie. Zbiór danych w postaci elektronicznej zgromadzony w palmtopie pozwala na szybkie ich odnalezienie nawet w terenie, co również wpływa na usprawnienie działań pracowników terenowych wykonujących monitoring. Palmtop umożliwia zgromadzenie bardzo dużej ilości danych, które często niezbędne stają się do pracy, gdzie zwykły notes nie jest w stanie spełnić tych założeń.
Palmtopy są wykorzystywane przez cały czas trwania projektu, jak również po jego zakończeniu.

ZADANIE C4 Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego
Cyfrowy aparat fotograficzny zakupiony został w drugim roku trwania projektu i stanowi dodatkowy element służący prowadzeniu dokumentacji dotyczącej postępów projektu. Sprzęt ten posiadał będzie odpowiednie elementy optyczne pozwalające na wykonanie zdjęć dobrej jakości oraz kartę pamięci, która pomieści znaczne ilości zdjęć robionych w danym czasie. Prowadzenie odpowiedniej i solidnej dokumentacji fotograficznej dotyczącej postępów projektu pozwoli na dokładną analizę oraz ocenę uzyskanego efektu końcowego przez osoby związane z projektem. Dodatkowo cyfrowy aparat fotograficzny w znacznym stopniu ułatwi, a wręcz umożliwi późniejszą obróbkę zdjęć, które wykorzystane będą do stworzenia prezentacji dotyczącej projektu. Uzyskanie pełniejszej dokumentacji postępów projektu oraz możliwość przedstawienia ich zarówno podczas spotkań, wizyt, konferencji osobom postronnym, jak i dołączanie do raportów dotyczących projektu. Fotografie są jednym z najlepszych środków przekazu, który w sposób łatwy i szybki trafia do odbiorcy, dzięki temu zdjęcia wykonane podczas projektu stanowić będą idealną bazę promocyjną projektu.

ZADANIE D1 Organizacja konferencji na temat projektu
W ramach działania z końcem 2014 roku zostanie zorganizowana konferencja, która przedstawi realizację celów projektu, jego perspektywy i możliwość kontynuacji działań ochronnych w przyszłości. Na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji bezpośrednio związanych z ochroną przyrody: Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, organizacje pozarządowe oraz instytucji zarządzających: władze regionalne i lokalne, samorządy. Dodatkowo zaproszeni będą naukowcy związani z tego typu problematyką oraz inne osoby działające na obszarze tematycznym projektu. Konferencja przewidziana jest na min. 80 uczestników.
Konferencja będzie platformą do wymiany pomysłów i wiedzy dotyczącej ochrony gatunków ptaków wymagających otwartych terenów dla celów lęgowych, żerowiskowych oraz jako miejsca odpoczynku podczas migracji. Pozwoli ponadto na sformułowanie pierwszych wniosków dotyczących realizacji projektu i oceny jego wpływu na chronione gatunki ptaków i ich siedliska. Konferencja będzie również platformą wymiany doświadczeń oraz początkiem do dalszej ścisłej kooperacji pomiędzy instytucjami oraz innymi uczestnikami biorącymi udział w konferencji.


ZADANIE D2 Wykonanie i montaż tablic informacyjnych
Tablice informacyjne dotyczące sponsorów oraz celów i założeń projektu wykonano i zamontowano w terenie w 2011 roku. Tablice umieszczonoo na obszarze projektu w miejscach najbardziej wyeksponowanych dla odbiorców, np.: turystów. Jedna z tablic zamontowana została także w siedzibie Beneficjenta.
Niezbędnym jest informowanie społeczeństwa o zadaniach przeprowadzanych w tak cennym przyrodniczo miejscu, jakim jest park narodowy. Dodatkowo każda odwiedzająca teren projektu osoba będzie miała możliwość zapoznania się z celami, założeniami oraz realizacją projektu. Rezultatem będzie poinformowanie lokalnej społeczności, instytucji i organizacji zaangażowanych w ochronę przyrody o założonych celach i działaniach projektu, a także zostaną oni odesłani po dalsze informacje na stronę internetową. W ten sposób działanie to będzie miało swój wkład w lepsze zrozumienie konieczności ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk.

ZADANIE D3 Druk ulotek i materiałów informacyjnych
Aby dotrzeć z informacją o projekcie do większej ilości odbiorców planowane jest wydanie na początku projektu oraz w trakcie jego trwania ulotek, folderów oraz broszur informacyjnych. Koszt przygotowania materiałów promocyjnych zawiera przygotowanie tekstów, zakup zdjęć, przygotowanie graficzne, skład, druk oraz dystrybucję wśród potencjalnych odbiorców. Na wszystkich materiałach zapewniamy umieszczenie informacji o wsparcia finansowym przez fundusz LIFE (w tym logo LIFE, logo NATURA 2000). Materiały wyżej wymienione zostaną rozprowadzone wśród lokalnej społeczności, administracji, instytucji obecnych na obszarze realizowanego projektu np.: leśników, kół łowieckich, organizacji pozarządowych. Działanie będzie realizowane na przestrzeni całego trwania projektu
Projekt wycinki zarośli wierzbowych może być niezrozumiały dla osób nie związanych bezpośrednio z ochroną przyrody. Stąd duże znaczenie ma właściwa promocja realizowanych działań oraz dostępność informacji na ten temat. Do właściwej promocji projektu niezbędne są materiały prezentujące temat w sposób krótki i zwięzły. Informacje do folderów zostaną przygotowane w przystępnej formie, pozwalającej każdemu zrozumieć założenia projektu. Efektem tego działania będzie rozprzestrzenienie informacji dotyczącej projektu wśród lokalnej społeczności, instytucji i organizacji zaangażowanych w ochronę przyrody. Instytucje te otrzymają informacje dotyczące założonych celów i działań projektu. W ten sposób działanie to będzie miało swój wkład w lepsze zrozumienie konieczności ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk. Do społeczeństwa dostaną dostarczone 2000 ulotek i broszur zawierające informacje o gatunkach ptaków objętych projektem oraz ich siedlisk.

ZADANIE D4 Wydanie materiałów pokonferencyjnych
Organizacja konferencji podczas trwania projektu stonwi istotny element dotyczący zarówno szerzeniu informacji o czynionych działaniach, jak i konsultacji ich skuteczności z osobami zajmującymi się zawodowo ochroną przyrody. Konferencja organizowana będzie w przedostatnim roku trwania projektu i bezpośrednio po jej zakończeniu wydane zostaną materiały pokonferencyjne. Materiały pokonferencyjne wydane po zakończeniu spotkania konferencyjnego pozwolą na zainteresowanie projektem szerszego grona osób związanych, jak i nie związanych z ochroną przyrody. Materiały pokonferencyjne dadzą też możliwość uczestnikom konferencji na dokładniejsze zapoznanie się z tematyką projektu oraz ewentualne zastosowanie (po wcześniejszych konsultacjach) tego typu działań na innych obszarach mających problemy z sukcesją wtórną.
Wszelkie publikacje będą zawierały informację o finansowaniu LIFE, a także opatrzone będą logo Natura 2000.
Wydanie materiałów pokonferencyjnych pozwoli na poinformowanie o wynikach projektu osób, które nie miały możliwości uczestnictwa w organizowanej konferencji, a zainteresowane są podjętymi przez Park działaniami. Dodatkowo uczestnicy konferencji będą mieli możliwość późniejszego wglądu na tematykę usuwania zarośli wierzbowych.

ZADANIE D5 Utworzenie witryny WWW
W ramach niniejszego działania została uruchomiona strona internetowa projektu (w jęz. polskim i angielskim). Na stronie znajdują się informacje dotyczące celów projektu, opis instytucji uczestniczących w projekcie, bieżącą informację o postępie realizacji projektu i aktualnych wydarzeniach związanych z projektem. Istotna część strony będzie poświecona opisowi gatunków ptaków - ich biologii, ekologii, ochronie.
Strona przedstawia również informacje dotyczące sieci Natura 2000, oraz znajdą się na niej linki do innych stron tematycznych. Na stronie umieszczono informację o wsparciu finansowym UE w ramach programu LIFE wraz z umieszczeniem logo programu i logo Natura 2000. Strona została zaprojektowana i uruchomiona w ciągu18 miesięcy od rozpoczęcia projektu. Aby dotrzeć z informacją do osób zainteresowanych projektem koniecznym jest utworzenie strony internetowej w celu poinformowania społeczeństwa o realizowanym projekcie oraz upowszechniania informacji o sieci NATURA 2000. Nie podjęcie omawianego działania spowodować może brak dostatecznej informacji dla osób zainteresowanych projektem, odwiedzających witrynę WWW na temat prac prowadzonych na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty".
Oczekiwanym efektem będzie podniesienie świadomości ekologicznej osób zainteresowanych projektem. Wynikiem działania będzie stworzenie profesjonalnego portalu poświęconego chronionym gatunkom i ich siedliskom.

ZADANIE D6 Publikacja raportu popularnonaukowego (Layman report)
Raport będzie zawierał opis działań zaplanowanych w projekcie. Każdy etap przewidziany w projekcie będzie przedstawiony rzeczowo i w formie dostępnej dla przeciętnego odbiorcy. Raport ten podsumowywał będzie wyniki działań podjętych w projekcie. Przekaże on przede wszystkim informacje, jak zrealizowany projekt wpłynął na poprawę sytuacji ptaków i siedlisk objętych działaniami ochronnymi. Celem raportu będzie dotarcie do odbiorców, którzy są zainteresowani ochroną przyrody, ale nie posiadają specjalistycznej wiedzy. Raport zostanie opublikowany w formie książki w języku polskim i angielskim w nakładzie 1000 egzemplarzy. Na stronie internetowej będzie również dostępna jego wersja elektroniczna. Raport będzie wyraźnie odwoływał się do finansowania projektu przez program Life (wraz z umieszczonym logo LIFE). Będzie zawierał również informacje dotyczące Natura 2000 i jej znaczenia podczas realizacji projektu. Raport zostanie rozpowszechniony wśród osób odwiedzających parki narodowe zaangażowane w realizację projektu, przekazany instytucjom i organizacjom zajmującym się ochroną ptaków i ochroną przyrody.
Brak takiego raportu może spowodować problemy z odbiorem tematu, jakim jest ograniczenie sukcesji wtórnej na terenach objętych ochroną dla przeciętnych odbiorców. Dodatkowo dostarczone zostaną odbiorcom nie posiadającym specjalistycznej wiedzy informacje o projekcie, jego celach, działaniach oraz wynikach. Upowszechniona zostanie też informacja o programie LIFE+ oraz idei sieci NATURA 2000.
Oczekiwanym efektem będzie podniesienie świadomości ekologicznej szerszej rzeszy osób nawet tych nie zainteresowanych projektem. Raport podsumuje osiągnięcia projektu oraz dostarczy informacji na temat ochrony ptaków i ich siedlisk. Raport rozpowszechniony wśród społeczeństwa będzie promował podjęte w ramach projektu działania ochronne oraz ukazywał korzyści osiągnięte dzięki zastosowanym technikom.

ZADANIE E1 Nadzór nad projektem
Powołanie koordynatora projektu nastąpiło w pierwszym roku jego trwania, a osoba zatrudniona na tym stanowisku posiada niezbędne doświadczenie w zakresie zarządzania projektami oraz w dziedzinie ochrony przyrody. Zadaniem koordynatora projektu jest stały nadzór nad przeprowadzanymi działaniami oraz dbanie, aby prace wykonywane były w sposób odpowiedni i dokładny.
Do zadań koordynatora projektu należy: utrzymanie ciągłości prac, rozwiązywanie ewentualnych problemów, koordynacja komunikacji pomiędzy wykonawcą a ekspertami, raportowanie poczynionych postępów, bezpośredni kontakt z Komisją Europejską. Koordynator projektu jest zwierzchnikiem projektu. Funkcja ta jest niezwykle odpowiedzialna i ważna dla prawidłowego przebiegu działań związanych z projektem. Nadrzędnym zadaniem koordynatora jest zapewnienie sprawnego przebiegu realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych celów. Prawidłowe zarządzanie projektem skutkować powinno sprawnym jego przebiegiem oraz osiągnięciem założonych na początku celów. Osoba powołana do zarządzania projektem odpowiedzialna będzie także za wszelkie dodatkowe prace i zadania, które wyniknąć mogą podczas trwania projektu.

ZADANIE E2 Wykonanie oceny efektu ekologicznego przez eksperta
Monitoring awifauny prowadzony jest w części południowej Parku od lat `70-tych ubiegłego wieku do dzisiaj. Zatrudnienie eksperta jest koniecznym, aby monitoring ptaków kluczowych dla tego projektu przeprowadzony został w sposób prawidłowy i w szerszej skali niż standardowy monitoring prowadzony w Parku. Przy obecnej obsadzie i prowadzonych przez pracowników Parku zadaniach prowadzenie skutecznego i szczegółowego monitoringu zarówno gatunków jak i siedlisk jest niemożliwe. Dodatkowo monitorowany będzie proces odnowy szaty roślinnej na oczyszczonej powierzchni, czyli określony zostanie efekt ekologiczny poczynionych prac. Monitoring po zakończeniu projektu prowadzony będzie przez pracowników Parku w formie, w jakiej jest prowadzony obecnie. Wskaźnikami, które brane będą pod uwagę podczas szacowania sukcesu prowadzonych działań będą: usunięcie zakrzaczeń i zadrzewień wierzbowych, zasiedlenie oczyszczonej powierzchni przez ptaki kluczowe dla projektu oraz utrzymanie tego terenu przed ponownym zarastaniem, co będzie wyznacznikiem trwałości projektu.

ZADANIE E3 Zewnętrzny audyt finansowy
Zewnętrzny audytor powołany przez Beneficjenta zweryfikuje sprawozdanie finansowe składane w raporcie końcowym do Komisji Europejskiej. Audytor zatwierdzi nie tylko przestrzeganie prawa i zasad księgowości obowiązujących w kraju, ale również zgodność z warunkami Postanowień Wspólnych.
Wstępne rozmowy z firmami finansowymi zajmującymi się usługami dotyczącymi przeprowadzenia audytu zewnętrznego wykazały, że koszt takiej usługi wynosi od 0,5 do 2 % kosztu całkowitego projektu. Wysokość procentu zależna jest od wysokości kosztu całkowitego projektu i w tym projekcie średnia wynikająca z ofert wyniosła 1,2%. W przypadku uzyskania bardziej konkurencyjnej oferty koszt audytu zostanie zmniejszony.
Zewnętrzny audyt finansowy pozwoli na obiektywną i rzetelną weryfikację prowadzonych działań pod względem finansowym. Audyt polegał też będzie na sprawdzeniu zasad wdrażania projektu.

ZADANIE E4 Stworzenie planu działań po zakończeniu projektu (After-LIFE Conservation Plan)
W ramach działania zostanie przygotowany Plan Działań Po-projektowych (w języku polskim i/lub angielskim) jako rozdział raportu końcowego. Ustali on, jakie działania ochronne będą konieczne do kontynuacji i w jaki sposób można zapewnić skuteczną długoterminową ochronę dla gatunków ptaków szczególnie cennych oraz ich siedlisk. Plan wskaże również działania, jakie w przyszłości będą lub mogą być prowadzone, kiedy, przez kogo, i z jakich źródeł finansowania. Plan stworzony zostanie w ostatnim roku trwania projektu.
Plan działań po zakończeniu projektu przygotuje grunt i określi kierunki dla kontynuacji działań ochronnych, zapewni podstawy do dalszego ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania oraz zabezpieczy efekty uzyskane w projekcie. Dodatkowo plan ten pozwoli na kontynuację działań na tym terenie, a także na ewentualne przeniesienie działań na inne obszary wymagające usunięcia wierzby na obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty".